islamic sources

  •  Shi’anci Da Shi’a
    Shi’anci Da Shi’a
    3 (60%) 30 vote[s]

    Shi’anci Da Shi’a

    Shi’anci Da Shi’a3 (60%) 30 vote[s] Musulunci ya zo alhalin jama’u suna rarrabe masukyamar juna, masu fada da yake-yake, amma sai ya gaggauta domin warware wannan ya mayar da sanayya mahallin kiyayya da kyama, ya sanya taimakekeniya mahallin jayayya da husuma, ya sanya sadarwa tsakanin juna a mahallin yankewa, wannan kuwa duk da albarkacin koyarwa […]