islamic sources

ALL
E-Books
Articles

date

 1. date
 2. title
 • GUDUMMUWAR MACE
  GUDUMMUWAR MACE
  Rate this post

  GUDUMMUWAR MACE

  GUDUMMUWAR MACERate this post “Muminai maza da Muminai mata kuwa masoya juna ne; suna horo da aikata alheri suna kuma hani da mummunan aiki..”Surar Taubati, 9:71. “Ya ku mutane, hakika Mu Muka halicce ku daga namiji da mace, muka kuma sanya ku al’ummu da kabilu (dabam-dabam) don ku san juna, hakika mafi girmanku a wurin […]

more